Napi gondolatébresztő

Tudja, mit jelent a szabadság, Fogg? Amikor a kétségbeesés oly mértékben felfokozódik, hogy nem lehet már elviselni; amikor úgy tapos és nyomorgat, mint a legpusztítóbb természeti csapás, nincs más választása az embernek, mint felszabadulni általa.

Holdpalota

Tájékoztató a pedagógus kollégáknak a tankerületi szakértői vizsgálat (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) menetéről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Útmutatás az intézménynevek és az intézményi feladatkörök közötti eligazodáshoz:

Pedagógiai Szakszolgálat, mely a Logopédiai Intézetből és a Nevelési Tanácsadóból alakult, új feladatokkal. Hivatalos megnevezése kerületünkben: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 11. Kerületi Tagintézménye. Feladatai: tankerületi szakértői bizottságként szakértői tevékenység (iskolaérettség és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek vizsgálata), logopédia, nevelési tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológia koordinációja, korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, fejlesztő nevelés, tehetséggondozás koordinációja.

Megyei Szakértői Bizottságok (régi nevükön: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok). Hivatalos megnevezése kerületünkben: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye. Feladata: komplex vizsgálatok a pedagógiai szakszolgálat javaslata alapján, sajátos nevelési igény megállapítása.

Országos Szakértői Bizottságok: Mozgásvizsgáló-, Látásvizsgáló-, Hallásvizsgáló- és Beszédvizsgáló OSZB. Ellátási körük országos. Feladatuk: a mozgás, a beszéd és érzékszervi fogyatékosságok vizsgálata.

További tájékozódási lehetőség a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat honlapjáról: www.fpsz.hu

Amikor a pedagógusban egy tanítványa kapcsán felmerül a BTM, azaz a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség gyanúja, javasolt az alábbi cselekvési terv követése:

1.  A TANULÓNAK VAN KORÁBBI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE:

1.A/ BTM megállapítása esetén a korábbi szakértői véleményt valamelyik Pedagógiai Szakszolgálat adta ki, és abban tanulási nehézséget megállapítottak vagy nem állapítottak meg.

1.B/ SNI megállapítása esetén a korábbi szakértői véleményt valamelyik megyeiSzakértői Bizottság adta ki, és abban sajátos nevelési igényt megállapítottak, vagy nem állapítottak meg.

Megállapított BTM vagy SNI esetén a felülvizsgálat időpontja (tanévre kijelölve) szerepel a szakértői véleményben. Az új szabályozás szerint a szakértői vélemények érvényessége az adott tanév vége, azaz augusztus 31.

Felhívjuk figyelmüket:

Az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a mentesítés időtartamának félbeszakadása nélkül!!!, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet.

Kérjük, a vizsgálatkérések ütemezését ennek megfelelően alakítsák, a kontroll idejéből kicsúszó tanulók jogfolytonossága megszűnik, meglévő mentesítésüket jövőbeni BTMN státuszuk ellenére is elveszítik.

A vizsgálatok gördülékeny szervezése, lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az első félévben esedékes kontrollvizsgálati kérelmeket október 15.-ig, a második félévben esedékes vizsgálatokét december 31.-ig juttassák el intézményünkhöz.

A kontrollvizsgálat BTM esetén szakszolgálatunknál, SNI esetén a megyei Szakértői Bizottságnál történik.

Ha a jelenleg érvényben lévő szakértői véleménnyel kapcsolatban kérdésük van, vagy új felvetés merül fel, kérjük, azzal az intézménnyel vegyék fel a kapcsolatot, amelyik a szakértői véleményt kiállította (BTM esetén valamelyik Pedagógiai Szakszolgálat, SNI esetén pedig valamelyik megyei Szakértői Bizottság).

Újabb vizsgálat a kiállítás dátumától eltelt fél év után kezdeményezhető.

2. A TANULÓNAK NINCS KORÁBBI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE:

2.1. Amennyiben a szülő együttműködő, nem szükséges szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltése a következő esetekben:

A/ A gyereknek/tanulónak magatartási nehézsége van.

B/ A gyereknek/tanulónak beilleszkedési nehézsége van,

azaz, azokban az esetekben, amikor nem komplex problémáról van szó.

Ebben az esetben a szülőt a kerületi Pedagógiai Szakszolgálathoz kell irányítani, amely nevelési tanácsadás körében látja el a gyereket. A feltétel ilyenkor csak a pedagógus ajánlása és a szülő telefonos bejelentkezése.

Tapasztalataink alapján az önkéntes bejelentkezés megalapozza a szülő együttműködését, növeli motivációját, és e mellett személyre szabottabb és esetenként gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé. Pedagógus konzultációra ebben az esetbenis van lehetőség. Szükség, indokoltság alapján a szakértői vizsgálat a folyamat során bármikor elvégezhető.

C/ Nem szükséges szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltése akkor sem, amikor a gyereknek/tanulónak kizárólag beszédészlelési, beszédmegértési gyengesége/nehézsége van, de ez nincs jelentős hatással tanulmányi eredményeire. Ez esetben kérjük a pedagógusokat, hogy a szülő hozzájárulásával logopédiai ellátás keretében kérjék a gyermek/tanuló vizsgálatát az intézményüket ellátó logopédustól. Indokoltság alapján a vizsgálatot végző logopédus tesz javaslatot a szakértői vizsgálat szükségességéről.

D/ Amennyiben az első osztályos gyereknél az első félévben a tanulás még nem zökkenőmentes, kérjük, mérlegeljenek. Javasoljuk, hogy mielőtt szakértői vizsgálatra küldenék a tanulót, kapjon időt és pedagógiai segítséget a felzárkózáshoz. Tapasztalataink szerint ugyanis az ekkor jelentkező problémák nagy része az idő, az érés, és a pedagógusi segítség hatására megoldódik.

Súlyos probléma, vagy nem javuló tünetek esetén természetesen a szakértői vizsgálat a megoldás.

2.2. Szakértői vizsgálat iránti kérelem („4 oldalas”) kitöltésére és a Pedagógiai Szakszolgálathoz történő beküldésre van szükség a következő esetekben:

A/ A gyereknek/tanulónak tanulási nehézsége van.

B/ A gyereknek/tanulónak a tanulási nehézsége mellett magatartási és/vagy beilleszkedési nehézsége is van (azaz, amikor komplex problémáról van szó).

C/ Felmerül a gyereknél/tanulónál a sajátos nevelési igény (SNI) gyanúja. Ebben az esetben a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat feladata a tanuló továbbküldése az illetékes megyei Szakértői Bizottság felé. Kivéve a mozgás- és érzékszervi sérülést (látás, hallás) és a beszédfogyatékosságot, ilyenkor ui. a sajátos nevelési igény megállapítása az erre kijelölt Országos Szakértői Bizottságoknál (Mozgás-, Látás-, Hallás- és Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság) közvetlenül történik.

Az iskolában a szakértői vizsgálat megállapításai alapján kaphatják meg az arra jogosult tanulók a különböző fejlesztéseket, tantárgyi vagy tantárgyrészi felmentéseket, könnyítéseket.

BTMN tanulók esetében a tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alóli mentesítés lehetősége 2018. szeptember 1.-től kivezetésre került, ezt követően kizárólag SNI státuszú tanulók vonatkozásában releváns a mentesítés. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 56. § (1) bekezdés 'sajátos nevelési igényű' szövegrészének beiktatása és 97. § (1a) bekezdése a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vonatkozásában az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése alóli felmentés és szöveges értékelés 2018. szeptember 1. napjával kezdődő, kifutó rendszerű kivezetéséről rendelkezik.

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATKÉRÉS MENETE

A/ Első szakértői vizsgálat esetén:

1. A szakértői vizsgálatot az iskola és a szülő is kezdeményezheti. Bármely eset is áll fönn, a szakértői vizsgálat iránti kérelem rá vonatkozó részét az iskolának és a szülőnek is ki kell töltenie. A kérelem honlapunkról letölthető: www.nevtan.ujbuda.hu

2. Kérjük, a kérelemre írják rá a gyermek/tanuló oktatási azonosítóját.

3. Kérjük, hogy a kérelemben szerepeljen a vizsgálatkérés oka.

4. Kérjük, hogy a kérelmet a kitöltő pedagógus minden esetben lássa el dátummal és aláírással. A szülő is aláírásával igazolja a vizsgálati kérelmet, és hogy ismeri annak tartalmát.

5. Kérjük, hogy komoly tantárgyi nehézség és felmentés felmerülése esetén a szaktanár is írjon pedagógiai véleményt a tanulóról.

6. Amikor felmerül a felmentés szükségessége, a vizsgálati kérelmet az igazgatónak is el kell látnia aláírásával és pecsétjével.

7. Kérjük, hogy a szakértői vizsgálat iránti kérelmet az iskolájukhoz tartozó telephelyünkre küldjék.

Tehát az 1118 Budapest, Rétköz u. 14-be várjuk a Csíkihegyek, a Törökugrató és a Farkasréti Általános Iskolák, valamint az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola beutalóit.

A többi kerületi iskola beutalóját pedig az 1117 Budapest, Erőmű u. 8-ban lévő telephelyünkre várjuk.

B/ Felülvizsgálat esetén:

Ilyenkor is szükséges a 4 oldalas szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltése, melyben szerepelnie kell a következőknek: a vizsgálatkérés oka, szaktanári vélemény a problémás tantárgyak kapcsán, a megvalósult fejlesztések, korrepetálások, iskolapszichológiai foglalkozások tapasztalatai, a pedagógus és a szülő aláírása, felmentés esetén az igazgató aláírása és pecsétje. Helyhiány esetén a pedagógiai jellemzés külön is csatolható a 4 oldalas kérelemhez. 

A felsoroltak hiányában a szakértői vizsgálat nem kezdhető meg, a kérelmet hiánypótlásra visszaküldjük az iskolának.

Amennyiben az iskola kezdeményezi a tanuló szakértői vizsgálatát, ám a szülő ezzel nem ért egyet, és nem működik együtt a vizsgálat kivitelezésében, az iskola köteles jelzést küldeni a kormányhivatal felé, majd a hivatal teszi meg a szükséges lépéseket. 

4. A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A Pedagógiai Szakszolgálat szakértői vizsgálat kezdeményezése esetén minden esetben szakértői véleményt készít, melyet megküld az iskolának (az idői átfutás erősen függ az eset komplexitásától). Kivétel képez ez alól, ha nem tanulási nehézség, hanem súlyosabb zavar gyanúja merül fel. Ebben az esetben szükséges az illetékes megyei Szakértői Bizottság bevonása (a Pedagógiai Szakszolgálat kezdeményezésére), ilyenkor a szakértői véleményt Ők állítják ki, és küldik el az iskolának.

Amikor a szakértői vélemény javaslatot tartalmaz a tantárgyi felmentésre, a szülő írásban kéri az igazgatótól a felmentés érvényesítését, melyre az igazgató határozatban válaszol.

Érdemes az osztályfőnöknek és az érintett szaktanároknak is tájékozódni a szakértői vélemény tartalmáról és a további teendőkről. A szakértői véleményben foglaltak az iskolára nézve kötelezően betartandóak.

Kérjük, hogy a szakértői vélemény iránti kérelmen minden esetben tüntessék fel, hogy a vizsgálatot a szülő vagy az intézmény kezdeményezi. 

Óvodapedagógusoknak szóló tájékoztatónkat lásd itt.

Itt íratkozhat fel folyamatosan frissülő tartalmainkra (RSS)

Tartalom átvétel